Hướng dẫn cập nhật bản đồ cho Thợ và Cửa hàng

08/12/2020
  1. Hướng dẫn cập nhật bản đồ của Thợ, Cửa hàng :

Vào Google Map, nhập thông tin địa chỉ cửa hàng.

Từ địa chỉ cửa hàng chọn Chia Sẻ, chọn Nhúng bản đồ.

Sao chép HTML dán vào mục Bản đồ trong phần chỉnh sửa thông tin Thợ/Cửa hàng.

Nhấn Lưu.

Hoàn thành.

 

 

 

 

Kết quả khi hoàn thành nhúng bản đồ :